Spelarlicens

Spelare ska fr.o.m det licensår han/hon fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderföreningen) för att få representera densamma i bindande match. För spelare som fyller 15 år under perioden 1 januari-31 mars gäller att licens erfordras först fr.o.m den 1 april samma år. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.

Rutiner för spelarregistret - förstagångslicensiering från 15 år
Förening ska, vid förstagångslicensiering av spelaren, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att licensiera spelaren. Intyget ska förvaras hos föreningen och, vid anmodan, kunna uppvisas för SvFF.

OBS! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt licensierade i föreningen. Detta måste aktivt godkännas/verkställas i FOGIS.

Förstagångslicensiering av spelare ska alltid ha skett innan spelaren deltar i sin första bindande match för moderföreningen kommande licensår d.v.s den 1 april eller senare. Underlåtenhet att inhämta spelarens skriftliga medgivande och vårdnadshavarens underskrift kan medföra att förening åläggs en straffavgift om högst 10.000 kronor.

Ungdomsregistrering 12-14 år
Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningen i licenssystemet FOGIS eller hos licensavdelningen på SvFF. Föreningen ska innan ungdomsregistreringen inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att förenigen har rätt att registrera spelaren. Spelare får t.o.m det kalenderår han/hon fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. SDF-styrelse får ge dispens från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger.
Informations- samt intygsblanketterer för licensiering och registrering av spelare hittar du här !
I och med spelarlicensen är Du som utövare försäkrad i Folksam. Information om försäkringens innehåll hittar du på Folksams hemsida.