Spelarlicens

Spelare ska fr.o.m det licensår han/hon fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderföreningen) för att få representera densamma i bindande match. För spelare som fyller 15 år under perioden 1 januari-31 mars gäller att licens erfordras först fr.o.m den 1 april samma år. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.

Rutiner för spelarregistret - förstagångslicensiering från 15 år
Förening ska, vid förstagångslicensiering av spelaren, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes v��rdnadshavares intyg att föreningen har rätt att licensiera spelaren. Intyget ska förvaras hos föreningen och, vid anmodan, kunna uppvisas för SvFF.

OBS! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt licensierade i föreningen. Detta måste aktivt godkännas/verkställas i FOGIS.

Förstagångslicensiering av spelare ska alltid ha skett innan spelaren deltar i sin första bindande match för moderföreningen kommande licensår d.v.s den 1 april eller senare. Underlåtenhet att inhämta spelarens skriftliga medgivande och vårdnadshavarens underskrift kan medföra att förening åläggs en straffavgift om högst 10.000 kronor.

Ungdomsregistrering 12-14 år
Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningen i licenssystemet FOGIS eller hos licensavdelningen på SvFF. Föreningen ska innan ungdomsregistreringen inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att förenigen har rätt att registrera spelaren. Spelare får t.o.m det kalenderår han/hon fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. SDF-styrelse får ge dispens från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger.
Informations- samt intygsblanketterer för licensiering och registrering av spelare hittar du här !
I och med spelarlicensen är Du som utövare försäkrad i Folksam. Information om försäkringens innehåll hittar du på Folksams hemsida.